Szkolenia

PRAKTYCZNIE O KSEF

Organizator
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Lokalizacja
Cena
492,00 zł
Cena netto: 400,00 zł

Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 19 września 2024 r.

 

Tematyka szkolenia: „Praktycznie o KSEF”

Wykładowca: Patrycja Kubiesa

Miejsce szkolenia: ONLINE

Harmonogram:

10:00 – 15:00 wykład (w trakcie wykładu zaplanowane są 2 przerwy)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

- 492,00 zł brutto dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii (materiały w formie elektronicznej);

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Małopolskiego Oddziału KIDP: mBANK S.A. 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017

Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel szkolenia.podatkibezryzyka oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej na 3 dni (robocze) przed planowanym wydarzeniem pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń
.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, w sytuacji nie zabrania się odpowiedniej ilości osób.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Wstęp do logowania

1.      Do czego służy i jaką rolę pełni Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

2.      Jakie podmioty i osoby są uprawnione do KseF?

3.     Jak nadać uprawnienia pracownikom lub zewnętrznej księgowości do KSeF?

4.     Czy można ograniczać zakres uprawnień w KSeF?

5.     Tokeny do KSeF i sposób och generowania

6.     Metody uwierzytelniania się w w KSeF

7.      Wypełnianie ZAW-FA i składanie go do urzędu

 

Fakturowanie w KSeF

1.      Definicja faktury ustrukturyzowanej w KSeF

2.      Obowiązek wystawienia faktury

3.     Obowiązki wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF

 

Zakres podmiotowy

1.      Podatnicy zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych

2.      Podatnicy zwolnieni z obowiązku, ale uprawnieni do wystawiania faktur ustrukturyzowanych

3.     Podatnicy zwolnieni z obowiązku wystawiania do wystawiania faktur ustrukturyzowanych

4.     Podmioty zagraniczne, a KSeF

5.     Przykłady dla obowiązków

a)    Faktura wystawiana za usługę w Polsce do polskiego podmiotu

b)    Faktura WDT a KseF

c)    Faktura na eksport usług, a KSeF

d)    WNT, a KSeF

e)    Faktury wewnętrzne, a KSeF

6.     Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych

7.      Udostępnianie faktury ustrukturyzowanych

8.     Udostępnianie faktur ustrukturyzowanych nievatowcom

9.     Oznaczanie kodem QR faktur

10.   Przepisy epizodyczne

Daty, terminy, formaty faktury ustrukturyzowanej

1.      Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej

2.      Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej

3.     Termin wystawienia faktury ustrukturyzowanej

4.     Numer faktury ustrukturyzowanej

5.     Forma numeru faktury ustrukturyzowanej

6.     Wygląda faktury ustrukturyzowanej

7.      Pola faktury ustrukturyzowanej

8.     Ważne informacje dotyczące faktury ustrukturyzowanej

Wysyłka i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych

1.      Sesja interaktywna, czyli do czego służy i jakie ma zalety, a jakie wady

2.      Sesja wsadowa, czyli do czego służy i jakie ma zalety, a jakie wady

 

Awaria systemu KSeF

1.      Definicja awarii KSeF

2.      Wystawianie faktur w okresie awarii KSeF

3.     Otrzymywanie faktur a okresie awarii KSeF

4.     Kazusy i analizy przypadków w sytuacji awarii KSeF

5.     Termin na przesłanie faktury do KSeF po ustąpieniu awarii

6.     Kody QR, a awaria

Niedostępność systemu

1.      Definicja niedostępności lub niemożliwości dostępu po stronie podatnika w KSeF

2.      Wystawianie faktur w okresie niedostępności KSeF

3.     Otrzymywanie faktur a okresie niedostępności KSeF

4.     Kazusy i analizy przypadków w sytuacji niedostępności KSeF

5.     Termin na przesłanie faktury do KSeF po niedostępności

6.     Kody QR, a niedostępność

 

Kursy walut, a KSeF

1.      Zasada ogólna dotycząca ustalania kursu walut

2.      Zasada ustalania kursu walut dla obowiązku podatkowego w momencie wystawienia faktury

3.     Zasada ustalania kursu walut dla dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury ( wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego)

 

Korekty, a KSeF

1.      Zasady korekt in minus u sprzedawcy

2.      Korekta in minus u sprzedawcy, a awaria lub niedostępność

3.     Korekta in minus u nabywcy

4.     Korekta in minus u nabywcy, a awaria lub niedostępność

5.     Noty korygujące w KSeF

Nowe zasady dotyczące faktur papierowych i elektronicznych

1.      Zasady zapewnienia autentyczności

2.      Zasady wystawiania i przekazywania

Duplikaty faktur elektronicznych i papierowych

1.      Duplikaty faktur elektronicznych i papierowych

2.      Ponowne udostępnienie faktury ustrukturyzowanej

3.     Duplikaty faktury ustrukturyzowanej w okresie awarii?

 

Sankcje w KSeF

1.      Sankcja za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych

2.      Sankcja za nieprzesłanie faktur po ustaniu awarii lub niedostępności

3.     Faktura bez podatku VAT, a sankcja

4.     Forma powiadomienia o sankcji

Oznaczanie płatności za faktury ustrukturyzowane

1.      Kto jest zobowiązany do oznaczania

2.      Oznaczanie płatności zbiorczych

Dostępne terminy

Nazwa
Termin
Lokalizacja
Cena

PRAKTYCZNIE O KSEF

2024-09-19
492,00 zł
Wyślij zgłoszenie