Szkolenia

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE - PROJEKTOWANE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2025 R. ORAZ BIEŻĄCE PROBLEMY I ZAGADNIENIA

Organizator
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Lokalizacja
Cena
492,00 zł
Cena netto: 400,00 zł

Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2024 r.

 

Tematyka szkolenia: „PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE - PROJEKTOWANE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2025 R. ORAZ BIEŻĄCE PROBLEMY I ZAGADNIENIA”

Wykładowca: Tomasz Wojewoda

Miejsce szkolenia: ONLINE

Harmonogram:

10:00 – 15:00 wykład (w trakcie wykładu zaplanowane są 2 przerwy)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

- 492,00 zł brutto dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii (materiały w formie elektronicznej);

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Małopolskiego Oddziału KIDP: mBANK S.A. 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017

Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel szkolenia.podatkibezryzyka oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej na 3 dni (robocze) przed planowanym wydarzeniem pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń
.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, w sytuacji nie zabrania się odpowiedniej ilości osób.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I.          Projektowane zmiany od 1 stycznia 2025 r.

 

1.            „Kasowy PIT” wprowadzenie możliwości wyboru przez przedsiębiorców kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, warunki stosowania, zasady rozliczeń.

2.           Zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, nowe zasady obliczania wysokości składki w zależności od formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

II.        „Wakacje składkowe” dla przedsiębiorców w 2024 r., wprowadzenie możliwości nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku, warunki stosowania, zasady rozliczeń.

 

III.       Wygaśnięcie, od 1 stycznia 2024 r., czasowego zwolnienia z obowiązku rozliczania i opłacania minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych przez spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2%. Zasady obliczania i opłacania minimalnego podatku dochodowego za 2024 r.

 

IV.          Bieżące problemy i zagadnienia.

1.            Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, w podatku dochodowym od osób prawnych, części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

2.            Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatków do kup, koszty bezpośrednie i pośrednie, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, ubezpieczenia, licencje, certyfikaty, atesty, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).

3.            Zasady dokumentowania kosztów uzyskania przychodów.

4.            Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

5.      Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

6.      Świadczenia na rzecz pracowników – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

7.       Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

V.        Podatek od towarów i usług.

 

1.            Obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych, obligatoryjne elementy takiej faktury oraz przypadki kiedy podatnik nie musi wystawiać faktur zaliczkowych.

2.            Rozliczanie zaliczek w obrocie krajowym i międzynarodowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki nie podlegające opodatkowaniu VAT – em, nadpłaty, zasady potrącania VAT – u naliczonego przez nabywcę.

3.            Potrącanie VAT – u naliczonego z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.) bez obowiązku wystawiania noty korygującej lub faktury korygującej oraz z faktur wystawionych przez podmioty nie zarejestrowane jako podatnik VAT.

4.            Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego – odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki, ceny, wartości lub ilości towarów, niedobory, straty, zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, zakup alkoholu.

5.            Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności – zasady rozliczania na gruncie VAT.

6.            Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

 

 

 

 

Dostępne terminy

Nazwa
Termin
Lokalizacja
Cena