Szkolenia

NOWELIZACJA KSH - GRUPA SPÓŁEK

Organizator
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Lokalizacja
Cena
492,00 zł
Cena netto: 400,00 zł

Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 17 maja 2024 r.

 

Tematyka szkolenia: „Nowelizacja KSH – Grupa spółek”

Wykładowca: Karolina Kubista

Miejsce szkolenia: ONLINE

Harmonogram:

10:00 – 15:00 wykład (w trakcie wykładu zaplanowane są 2 przerwy)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

- 492,00 zł brutto dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii (materiały w formie elektronicznej);

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Małopolskiego Oddziału KIDP: mBANK S.A. 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017

Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel szkolenia.podatkibezryzyka oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Małopolski Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej na 3 dni (robocze) przed planowanym wydarzeniem pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń
.

 PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Utworzenie grupy spółek:

a.     Wymogi formalne;

b.     Konsekwencje prawne utworzenia Grupy Spółek;

c.     Konsekwencje podatkowe utworzenia Grupy Spółek;

d.     Ustanie uczestnictwa w grupie spółek;

e.     Stosowanie przepisów o spółce zależnej do spółki powiązanej ze spółką dominującą.

 

2. Wprowadzenie do obowiązków spółki zależnej:

a.     Zasada kierowania się interesem grupy spółek;

b.     Ochrona interesów wierzycieli, wspólników mniejszościowych oraz akcjonariuszy mniejszościowych.

 

3. Wiążące polecenia od spółki dominującej:

a.     Proces wydawania wiążących poleceń;

b.     Forma wiążącego polecenia;

c.     Treść polecenia: oczekiwane zachowanie, interes grupy, przewidywane korzyści/szkody, naprawienie ewentualnej szkody;

d.     Odmowa wykonania wiążącego polecenia;

e.     Wyłączenie odpowiedzialności członka organu lub likwidatora spółki zależnej za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia.

 

4. Uprawnienie spółki dominującej:  

a. Uprawnienia spółki dominującej do przeglądania ksiąg i dokumentów;b. Kompetencje rady nadzorczej spółki dominującej wobec spółki zależnej.

5. Obowiązek sprawozdawczy zarządu spółki zależnej.

 

6.Uprawnienia wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej:

a.     Badanie rachunkowości oraz działalności grupy spółek na wniosek wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej;

b.     Przymusowy odkup przez spółkę dominującą udziałów lub akcji wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej;

c.     Przymusowy wykup przez spółkę dominującą udziałów lub akcji wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej.

 

 7. Odpowiedzialność spółki dominującej:

a.     Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę spółce zależnej;

b.     Odpowiedzialność za obniżenie wartości udziałów wspólnika mniejszościowego;

c.     Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej.

 

8. Podsumowanie i dyskusja:

a.     Analiza praktycznych przypadków związanych z obowiązkami i odpowiedzialnościami spółki zależnej

b.     Wnioski z szkolenia.

c.     Otwarta dyskusja na temat zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy.

 

 

 


 

 

Dostępne terminy

Nazwa
Termin
Lokalizacja
Cena

NOWELIZACJA KSH - GRUPA SPÓŁEK

2024-10-28
492,00 zł
Wyślij zgłoszenie